www.certifikaty.sk

Neprihlásený užívateľ.
SK EN

Vitajte na stránkach certifikaty.sk.


Na tejto stránke nájdete databázu certifikátov typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných slovenskými notifikovanými osobami.

Certifikáty sú rozdelené do dvoch skupín:
  • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. (transponuje smernicu Rady 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou – NAWI),
  • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. (transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách - MID).“


Stránka www.certifikaty.sk je rozdelená na verejnú a neverejnú, zabezpečenú časť. Prístup do zabezpečenej časti je k dispozícii iba pre oprávnených používateľov, ktorými sú Európske orgány trhového dozoru, národné inšpekčné orgány alebo národné orgány vykonávajúce následné overovanie, notifikujúce autority a notifikované osoby.

Ak sa chcete stať oprávneným registrovaným používateľom, vyplňte, prosím, náš registračný formulár.Prípadné otázky alebo pripomienky ohľadne databázy certifikátov pošlite na e-mailovú adresu: otazky@certifikaty.sk

POZNÁMKA:
Databáza certifikátov typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných slovenskými notifikovanými osobami sa priebežne dopĺňa. Kompletný zoznam certifikátov nájdete na tejto adrese: zoznam certifikátov